جدیدترین مطالب
خانه » بایگانی برچسب ها : آنه مراد رستگاری، آنا مرد رستگاری، رستگاری، آنه مراد باغشی، جرگلان باغشی لاری، جرگلان، بجنور باغشی لاری، ترکمن باغشی لار، دوتار، ترکمن صحرا، آنه مراد باغشی ، جرگلانینگ باغشی لاری، تورکمن حالق آیدیم لا

بایگانی برچسب ها : آنه مراد رستگاری، آنا مرد رستگاری، رستگاری، آنه مراد باغشی، جرگلان باغشی لاری، جرگلان، بجنور باغشی لاری، ترکمن باغشی لار، دوتار، ترکمن صحرا، آنه مراد باغشی ، جرگلانینگ باغشی لاری، تورکمن حالق آیدیم لا

حاللی باغشی (Hally bagşy)

باغشی 150x150 - حاللی باغشی (Hally bagşy)

حاللی باغشی Hally bagşy (۱۸۵۹ – ۱۹۴۳) تورکمن صحرا یازووسینا اؤوورن: یاشار نیازی  www.margush.ir ادامه مطلب »

آنه مراد رستگاری (باغشی)

5 150x150 - آنه مراد رستگاری (باغشی)

آﻧﺎ ﻣﺮاد رﺳﺘﮕﺎری ھﻨﺮﻣﻨﺪی اﺳﺖ از ﺧﻄﻪ راز و ﺟﺮﮔﻼن تورکمن صحرانگ آد قازانان باغشی‌سی آﻧﺎ ﻣﺮاد رﺳﺘﮕﺎری ھﻨﺮﻣﻨﺪی اﺳﺖ از ﺧﻄﻪ راز و ﺟﺮﮔﻼن. ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۳۸ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدش ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ۱۳۴۱ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪش روﺳﺘﺎی” ﺑﮏ ﭘﻮﻻد” و در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ای ... ادامه مطلب »